Kips Bay Showhouse
1996 main-10.jpg

Kips Bay SH_1.jpg

KipsBaySH_2.jpg

KipsBaySH_3.jpg

KipsBayClose.jpg

Second renovation.

Picture 002.jpg

Second renovation.

PC240088.jpg

Second renovation.